Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk

Cyrsiau

Sut caiff ein rhaglenni eu cyflwyno?

Caiff ein rhaglenni eu cyflwyno drwy gymysgedd o ddosbarthiadau meistr â lefel uchel o gyfranogiad a dysgu drwy brofiad. Mae dysgu rhwng cymheiriaid yn rhan allweddol o'n rhaglenni. Ein nod yw creu cymuned o arweinwyr, cymuned y mae dysgu, arloesi, cyfnewid gwybodaeth, ymddiriedaeth a chydlyniant yn elfennau annatod o'i hymarfer.

Think_Fast.jpegRydym am i'n cyfranogwyr feddwl y tu allan i'r blwch, mentro y tu hwnt i'w maes cysur a gwneud newid go iawn yn eu busnes, a fydd yn cynnig budd hirdymor i'w busnesau ac i economi Cymru.

Mae dysgu myfyriol yn rhan enfawr o sut rydym yn cynnal ein rhaglenni. Ar ôl cwblhau un o'n gweithgareddau dysgu drwy brofiad, bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i gamu'n ôl o'r gweithgaredd i'w helpu i ddatblygu sgiliau meddwl yn feirniadol a gwella eu perfformiad yn y dyfodol drwy ddadansoddi'r profiad. Caiff cyfranogwyr gyfle i arbrofi â gwahanol arddulliau arweinyddiaeth a dysgu am sut orau i roi'r meddylfryd a'r strategaethau diweddaraf ac arfer gorau ar waith yn eu busnesau eu hunain.

Bydd cyfranogwyr hefyd yn elwa o Hyfforddiant Gweithredol un i un ac yn cwblhau asesiad personoliaeth DISC i feithrin dealltwriaeth ddyfnach ohonynt hwy eu hunain a'u cydweithwyr, er mwyn gwella gwaith tîm, cyfathrebu a chynhyrchiant yn y gweithle.

Ein rhaglenni

Yn draddodiadol, rydym wedi cynnal dwy raglen arweinyddiaeth, rhaglenni lefel 3 a 5 y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheoli (ILM). Ceir rhagor o wybodaeth am y ddwy raglen hyn isod.

Fodd bynnag wrth i ni ddechrau pennod newydd ar gyfer Arweinyddiaeth ION yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, mae gennym gyfle i gael ein harwain fwy gan fyd diwydiant, gan ddatblygu rhaglenni pwrpasol a chyfleoedd dysgu sy’n diwallu anghenion ein cyfranogwyr, ond sydd hefyd yn cael eu cyflwyno ar adeg ac mewn ffordd sydd orau iddyn nhw, i sicrhau eu bod yn cael y budd mwyaf o'u cyfle dysgu. Rydym hefyd yn gallu cydweithredu â'n cydweithwyr academaidd i gynnig dysgu wedi'i lywio gan ymchwil i gefnogi cynnyrch neu wasanaeth eich cwmni.

Os hoffech chi drefnu sgwrs i archwilio sut gallwn weithio gyda chi i ddatblygu arweinwyr neilltuol yn eich sefydliad chi, cysylltwch â ni yn ionleadership@abertawe.ac.uk.

Rhaglen Arweinwyr Newydd (ILM Lefel 3)

Mae'r rhaglen Arweinwyr Newydd wedi'i chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arweinyddiaeth a rheoli y rhai sydd wedi dechrau meithrin eu sgiliau arweinyddiaeth yn ddiweddar. Cyfranogwyr nodweddiadol fyddai'r rhai hynny sydd â llai na dwy flynedd o brofiad arweinyddiaeth/rheoli.

IONVenueCymru-08.jpgBydd y rhaglen hon yn cynorthwyo arweinwyr ac entrepreneuriaid y gall fod ganddynt amrywiaeth o rolau yn eu sefydliad, wrth iddynt gydbwyso anghenion gweithrediadol pob dydd ac anghenion strategol y busnes. Maent wrthi’n datblygu systemau a phrosesau rheoli proffesiynol yn y busnes, gan ddirprwyo cyfrifoldeb i dîm medrus wedi'i rymuso, ac yn cyfuno hyn oll â dysgu sut i arwain, nid rheoli yn unig.

Nod y rhaglen hon yw sicrhau bod cyfranogwyr yn cael eu hannog i ddeall eu hymagwedd eu hunain at arweinyddiaeth, ac yna i ystyried rolau a thasgau'r tîm i greu fframwaith busnes cryf ar gyfer twf a chynaliadwyedd eu sefydliad.

Bydd cyfranogwyr y rhaglen hon yn:

 • Darganfod offer arweinyddiaeth cyfoes.
 • Darganfod ffyrdd newydd o ymgysylltu â phobl a'u hysgogi.
 • Dysgu sut i gynllunio newid a'i roi ar waith.
 • Gwella perfformiad busnes ac yn ysgogi cynhyrchiant.
 • Datblygu cynllun arweinyddiaeth personol.

Bydd cyfranogwyr sy'n cwblhau dau aseiniad yn derbyn Dyfarniad Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheoli gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheoli (ILM). Mae'r rhaglen wedi'i hachredu gan y CPDSO (Swyddfa Safonau DPP) ar gyfer hyd at 40 awr o DPP (yn amodol ar bresenoldeb).

Rhaglen Arwain Twf (ILM Lefel 5)

Mae ein rhaglen Arwain Twf yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol mae eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr, gan roi pwyslais penodol ar ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth i hwyluso twf busnes. Cyfranogwyr nodweddiadol yw'r rhai hynny â mwy na thair blynedd o brofiad arweinyddiaeth/rheoli.

IMG_9591.JPGBydd cyfranogwyr yn dysgu i ddeall amrywiaeth o arddulliau arweinyddiaeth a'u heffaith ar berfformiad sefydliad, yn ysgogi cynhyrchiant a pherfformiad, yn datblygu'r gallu i arwain, ysgogi ac ysbrydoli eraill, ac yn gwella twf personol. Bydd y rhaglen yn ehangu gwybodaeth a sgiliau cyfranogwyr, gan eu galluogi i roi cyfarwyddiadau cryf ac ysgogi eu tîm i gyflawni gweledigaeth a nodau'r sefydliad.

Bydd y rhaglen yn ehangu gwybodaeth a sgiliau cyfranogwyr, gan eu galluogi i roi cyfarwyddiadau cryf ac ysgogi eu tîm i gyflawni gweledigaeth a nodau'r sefydliad. Mae'r rhaglen yn datblygu eu sgiliau meddwl yn strategol - "gweithio 'ar' y busnes yn hytrach nag 'yn' y busnes".

Mae'r rhaglen yn annog dirprwyo rheoli o ddydd i ddydd i weithlu dibynadwy a medrus sydd wedi'i rymuso, er mwyn ysgogi perfformiad strategol ar bob lefel yn y sefydliad.

Bydd cyfranogwyr y rhaglen yn:

 • Deall deallusrwydd emosiynol a sut mae'n dylanwadu ar arweinyddiaeth.
 • Archwilio buddion hyfforddi ac yn dysgu sut i hyfforddi nid cyfarwyddo.
 • Dysgu sut i reoli gwrthdaro yn y gweithle.
 • Ymuno â chymuned o bobl angerddol ac uchelgeisiol.
 • Datblygu safbwynt mwy strategol.
 • Gwella twf personol.

Bydd cyfranogwyr sy'n cwblhau dau aseiniad yn derbyn Dyfarniad Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheoli gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheoli (ILM). Mae'r rhaglen wedi'i hachredu gan y CPDSO (Swyddfa Safonau DPP) ar gyfer hyd at 70 awr o DPP (yn amodol ar bresenoldeb).