Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk

Astudiaethau

Dominic Lewis, Uwch-dechnegydd Rheoli Ansawdd, Cultech

"Mae wir wedi fy helpu i dyfu fel arweinydd a dod i wybod pa fath o arweinydd/berson ydw i yn y gweithle. A bod yn onest, roeddwn i braidd yn amheus i ddechrau ond, ar ôl ychydig wythnosau, roeddwn i'n teimlo'n gyfforddus ac yn cael cymaint o foddhad."

Tracey Snelus, Rheolwr Cymorth Cwsmeriaid Gweithrediadau Technegol, Siemens Healthineers

"Rwyf wedi cwblhau'r cwrs ION Lefel 5 yn ddiweddar ac mae'n rhaid i mi ganmol pob agwedd arno. Roedd y cynnwys, yr hyfforddwyr a'r ffordd y cafodd ei gyflwyno'n wych. A finnau wedi dechrau fel rheolwr newydd dim ond 18 mis yn ôl, mae'r cwrs wedi fy nhywys drwy rai camau pwysig wrth ddatblygu fy ngyrfa fel arweinydd. Rwyf wedi magu hunanhyder, hunanymwybyddiaeth a gwybodaeth. Yn bwysicaf oll, rwy'n arweinydd gwell nawr, sy'n gallu cefnogi fy nhîm, eu harwain drwy newid a helpu pawb i gyflawni eu potensial."

Emma Bingham, Swyddog Datblygu, y Gymdeithas Drafnidiaeth Gymunedol

"Mae dysgu gydag ION wedi rhoi'r adnoddau a'r sgiliau yr oedd arnaf eu hangen i mi i ganolbwyntio o’r newydd ar fy nyheadau gyrfaol ac mae wedi fy nghefnogi i ddod yn well arweinydd a gwella fy sgiliau rheoli. Drwy ddysgu gydag eraill a rhannu gwybodaeth a phrofiad, rhoddodd yr hyder i mi edrych am rôl newydd a fyddai'n cefnogi fy natblygiad. Rydw i bellach yn hapus yn gweithio i sefydliad sy'n fy ngalluogi i weithio hyd eithaf fy ngallu ac ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth tîm ION a fy nghydgyfranogwyr."

Jack Hawley, Rheolwr Cynorthwyol, Catch 22 Brasserie

"Mae rhaglen ION wedi gwneud rhyfeddodau i fy hyder i, ac mae siarad gyda chydgyfranogwyr ar wahanol lefelau wedi bod mor fuddiol".

Danni Watts-Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr, DWJ Wealth Management

"Mae'r ffordd rydw i'n edrych ar bethau wedi newid yn llwyr ers i mi ddechrau'r rhaglen hon"

Nicola Hotchkiss, Rheolwr Meithrinfa, Happy Days Childcare

"Rydw i wedi dysgu cymaint o'r cwrs yma, yn enwedig sut i ddeall fi fy hun a fy staff. Rydw i wedi ystyried yr adroddiad DISC ac yn defnyddio hwn pan fyddaf yn dod ar draws sefyllfa heriol. Mae'n fy ngalluogi i edrych ar sut i fynd i'r afael â'r sefyllfa a'r staff dan sylw".

Emma Lewis, Rheolwr Perfformiad Busnes, Insite Technical Services

“Mae’r cwrs Arwain Twf wedi bod mor werthfawr ac wedi dysgu cymaint mwy i mi nag yr oeddwn i wedi’i ragweld o ran materion gwaith a bywyd personol.”

Lynda Hale, Tŷ Teulu

"Rydw i wastad wedi argymell y cwrs yma o'r dechrau un ers y profiad dros nos. Hwn oedd y cwrs mwyaf pleserus i mi ei wneud erioed (ac rydw i wedi gwneud cryn dipyn!). Fe wnaeth fy merch a fy mhartner busnes ddilyn y cwrs, roedd gennym ni reolwr arall wnaeth ei gwblhau y llynedd ac un arall yn dechrau yn y flwyddyn newydd. Rydw i'n meddwl y dylai pob person o fewn rôl arweinyddiaeth brofi'r cwrs yma. Mae'n wahanol i unrhyw un arall ac mae'r sgiliau sydd wedi’u dysgu, a’r twf personol, yn rhywbeth na ddylid ei golli. Mae’n siŵr o ysbrydoli unrhyw arweinydd, mae’n siŵr o ddod â gwên i wythnos o straen a rhai strategaethau i'ch helpu chi drwyddi. Rydw i’n credu bod hwn yn un cwrs na fedr fethu yn syml iawn".

Dennis O’Connor, Rheolwr Partneriaethau a Masnachol, Croeso Sir Benfro

"Mae fy nyhead a fy ngallu i i ddysgu yn tyfu gyda phob sesiwn. Mae fy meddwl i’n cael ei ymestyn, ac rydw i'n datblygu o ganlyniad i'r cynnwys a'r profiad sy’n cael ei rannu gydag eraill."

Jo Juliff, Sylfaenydd, Empower Wellbeing

“Heb y cwrs ION, ni fyddai Empower yn bodoli, does dim amheuaeth – ’allwch chi ddim cael gwell cymeradwyaeth na hynny!”