Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Astudiaethau

Rob Evans, Bako Wales

"Mae’r siwrnai wedi bod yn eithaf diddorol. O adlewyrchu ar yr wyth mis diwethaf, mae wedi bod yn newid positif iawn drwy gydol y cwrs. Mae wedi bod yn adlewyrchiad mawr ar hunanymwybyddiaeth i mi ac rydw i wedi gallu dod o hyd i rai cryfderau da a rhai gwendidau. Rydw i wedi gallu edrych ar y rhain yn ystod y cwrs ac wedi gallu gweithredu arnyn nhw ac mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i fy nghwmni ac i mi ar hyn o bryd."

Owain Rees (Rheolwr Cyffredinol) and Richard Lewis (Dirprwy Reolwr) - Canolfan Tennis Abertawe

"Fe wnaethom grybwyll yn gynharach mai hwn yw’r cwrs gorau rydym wedi bod arno yn ôl pob tebyg, ac mae'n teimlo'n real - nid dim ond edrych ar sgrin neu fwrdd ydych chi, ac yn anghofio popeth pan fyddwch chi’n gadael. Mae dilyniant i bopeth."

Gethin Worgan, General Manager, Freight Systems Express Wales

Fe wnes i ddod yma’n gwybod y math o Arweinydd/Rheolwr oeddwn i, ond ddim eisiau cydnabod hynny, ac ar hyd y daith rydw i wedi dysgu derbyn hynny, newid pethau, a rhoi pethau bach ar waith i geisio gwella fy hunan.

Mike Parker - Cyfarwyddwr Prosiect, Base Handling Products

"Er mai ar ei olwg, efallai na fyddwch yn sylweddoli hyn y gallai'r budd o wneud y cwrs fod, ar y diwedd mae'n amlwg iawn. Mae'n rhoi hyder i fel unigolyn a'r gallu i fynd yn ôl at yr amgylchedd gwaith ac yn cymryd ar yr heriau yr ydych arweinyddiaeth. "

Phil Deacon - Rheolwr Datblygu Busnes, Apple Blossom Glanhau

Rwyf wedi newid cryn dipyn, nid fi yw'r arweinydd yr wyf yn meddwl fy mod yn. Nawr rwy'n rhyngweithio gyda staff llawer gwell a'r amgylchedd gwaith yn llawer esmwythach llifo. I'w dynnu oddi ar yr amgylchedd gwaith yn eich helpu i ganolbwyntio ar yr hyn mae'n rhaid i chi ei wneud. Mae'n gwneud i mi edrych ar rannau ohonof fy hun nad wyf byth yn teimlo yr angen i edrych ar neu nad oeddent yn dymuno, efallai ... ac yr wyf yn dod allan gyda syniad hollol wahanol o'r hyn yr oedd yn mynd i ddod a phwy yr wyf yn meddwl fy mod yn mewn rôl arweinyddiaeth. Byddwn yn llwyr argymell y cwrs i unrhyw un sydd wedi unrhyw beth i'w wneud â staff.

Malcolm Scott o Ganolfan Hyfforddi Glyn-nedd.

Am wn i, dwi wedi newid. Er fy mod mewn safle arweinyddiaeth, a fy mod yn meddwl fy mod yn arweinydd da mae hyn wedi gwneud i mi fyfyrio rhagor ar fy arweinyddiaeth a fy ngwneud yn ymwybodol nad oes angen i mi geisio gwneud popeth fy hun. Felly yn y bôn, mae wedi gwneud i mi fyfyrio arna’ i fy hun, a sut dwi’n arwain. Dydw i ddim yn meddwl ‘mod i wedi cael 2 ddiwrnod llawer anoddach na ches i ar y trip ‘Profiadau’.Rwyt ti’n mynd i ffwrdd, maen nhw’n dy ddinoethi di fel petai, ac yna’n dy helpu i fagu hyder llawn ynot ti dy hun eto. Felly byddwn, byddwn yn ei argymell i unrhyw un sydd wedi gweithio eu ffordd fyny drwy gwmni, a dwi’n siŵr o safbwynt cyflogwyr, y bydden nhw’n gweld newid mawr yn eu gweithwyr.

Shirley Price Jones - Rheolwr Practis, Tysul Vets

Cymerais ddau beth mawr allan o'r cwrs. Yn gyntaf, mae'r mynediad i ddosbarthiadau meistr gan bobl sy'n feistri yn eu maes. Eleni, mae'r dosbarth meistr y newid yn wirioneddol berthnasol i'r hyn yr oeddwn yn edrych ar yn fy musnes. Yn ail, mae pwysigrwydd y grŵp: rydym mewn diwydiannau gwahanol ond mae gennym broblemau tebyg iawn a gallwch ddysgu llawer oddi wrth y bobl sy'n mynychu'r cwrs gyda chi.

Alison Harries, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Crossroads Care Sir Gar

Mynychais y rhaglen a oedd yn rhagflaenu arweinyddiaeth ION, a galluogodd hynny i mi ddatblygu fy ngyrfa a sicrhau rôl Prif Weithredwr gydag Ymddiriedolaeth Gofalwyr Crossroads Care Sir Gar. Chwe mis yn ddiweddarach, rydw i ar y rhaglen ION ac yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnaf i roi newid ar waith ac i symud y busnes yn ei flaen. Rwy'n argymell y rhaglen hon i arweinwyr eraill yng Nghymru, nid yn unig er mwyn cael boddhad personol, ond hefyd oherwydd y manteision sydd gan y rhaglen i’w cynnig i fusnesau. Mae wedi fy nhrawsnewid ac roedd yn allweddol i fy natblygiad.

ION leadership 3h

Our #leadership development specialist @TMilesB will be speaking on the @FSBSouthWales stand at today's… twitter.com/i/web/status/1…