Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Astudiaethau

Phil Deacon - Rheolwr Datblygu Busnes, Apple Blossom Glanhau

Rwyf wedi newid cryn dipyn, nid fi yw'r arweinydd yr wyf yn meddwl fy mod yn. Nawr rwy'n rhyngweithio gyda staff llawer gwell a'r amgylchedd gwaith yn llawer esmwythach llifo. I'w dynnu oddi ar yr amgylchedd gwaith yn eich helpu i ganolbwyntio ar yr hyn mae'n rhaid i chi ei wneud. Mae'n gwneud i mi edrych ar rannau ohonof fy hun nad wyf byth yn teimlo yr angen i edrych ar neu nad oeddent yn dymuno, efallai ... ac yr wyf yn dod allan gyda syniad hollol wahanol o'r hyn yr oedd yn mynd i ddod a phwy yr wyf yn meddwl fy mod yn mewn rôl arweinyddiaeth. Byddwn yn llwyr argymell y cwrs i unrhyw un sydd wedi unrhyw beth i'w wneud â staff.

Alison Harries, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Crossroads Care Sir Gar

Mynychais y rhaglen a oedd yn rhagflaenu arweinyddiaeth ION, a galluogodd hynny i mi ddatblygu fy ngyrfa a sicrhau rôl Prif Weithredwr gydag Ymddiriedolaeth Gofalwyr Crossroads Care Sir Gar. Chwe mis yn ddiweddarach, rydw i ar y rhaglen ION ac yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnaf i roi newid ar waith ac i symud y busnes yn ei flaen. Rwy'n argymell y rhaglen hon i arweinwyr eraill yng Nghymru, nid yn unig er mwyn cael boddhad personol, ond hefyd oherwydd y manteision sydd gan y rhaglen i’w cynnig i fusnesau. Mae wedi fy nhrawsnewid ac roedd yn allweddol i fy natblygiad.

Shaun Welsh, Cyfarwyddwr Masnachol, Trojan Construction Management

“Er bod gennym sylfaen a gwybodaeth wych mewn adeiladu, nid oeddem yn gwybod llawer am fusnes neu redeg cwmni. Galluogodd y cwrs i mi gymryd cam yn ôl ac edrych ar fy musnes yn wrthrychol. Ers dechrau’r cwrs, mae ein cwmni wedi gweld twf mewn trosiant ac elw, ac rydym wedi cyflogi rhagor o staff er mwyn rhoi gweithdrefnau gwell ar waith sy’n gwneud bywydau pob un ohonom yn hawsach o lawer.”

Ben Ruddle, Cyfarwyddwr, Home Instead Senior Care

“Datguddiodd y rhaglen fy ngwendidau ac yna rhoddodd yr offer i mi ailadeiladu ac yn y pen draw gwella strwythur, diwylliant, mwynhad a throsiant y busnes. Roedd cynnwys y cwrs yn rhagorol ac fe ragorodd ar fy nisgwyliadau. Cynyddodd ein trosiant 30%, blodeuodd tîm y busnes, crëwyd strwythur a strategaeth, ei roi ar waith a chynnig adnodd.”

Emma del Torto, Cyfarwyddwr, Effective HRM

“Mae’r rhaglen hon wedi ein helpu i gydnabod na allwn wneud popeth ar ben ein hunain. Drwy ddefnyddio ein sgiliau arweinyddiaeth, cyfathrebu ac ymddiried yn y tîm, rydym wedi llwyddo i roi amser gwerthfawr at barhau i dyfu ein sylfaen cwsmeriaid. Mae’n argoeli gwnawn drosiant o £250k ac ar gyfer y flwyddyn nesaf bydd y targedau’n cynyddu eto i £350 mil.”

Denise Lardner, Cyfarwyddwr, Cleaner Care Ltd

“Mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod ychydig yn amheus i ddechrau, ond rwyf mor falch penderfynais gymryd rhan - dyma yw’r peth gorau rwyf wedi’i wneud ers amser maith. Ar ôl rhedeg fy musnes fwy neu lai ar fy mhen fy hunan am bron i 9 mlynedd, teimlais ychydig yn flinedig. Roedd y rhaglen hon yn agoriad llygad, profiad bywhaol, gwych, anhygoel.”

Antony Worsley, Rheolwr Gyfarwyddwr, ANYCommunications Ltd

“Roedd amseru’r cwrs yn berffaith, buom yn masnachu am ychydig dros 12 mis ac nid oeddem yn cael y tyniant disgwyliedig. Dysgom nifer o wersi allweddol yn gyflym ac erbyn heddiw maen nhw’n rhan o ethos y busnes. Rydym yn gweld y canlyniadau a ffrwyth ein hymdrechion: yn ystod y 12 mis diwethaf rydym wedi gweld cynnydd o 100% mewn trosiant a chynnydd o 20% mewn elw. Cafodd y rhaglen hon effaith fawr ond sut mae rhoi gwerth ar rywbeth sy’n amhrisiadwy...”

Rachael Wheatley, Cyfarwyddwr, Waters Creative Ltd

Ym myd busnes, mae’n hanfodol deall eich hun a sut rydych yn dylanwadu ar eich tîm, fel arweinydd. Rwyf o’r farn yn bendant fod LEAD Cymru wedi rhoi cyfle i mi ystyried ein busnes yn y modd hwn. Rydym yn gwmni mwy creadigol o ganlyniad i’r dysgu hwn; tîm proffesiynol, sydd wedi tyfu 40% yn y 18 mis diwethaf.

Jamie Best, Cyfarwyddwr, Melin Consultants

Er mwyn datblygu ein busnes, roedd angen i ni ddeall cryfderau a gwendidau ein gilydd yn well. O ganlyniad i raglen LEAD Cymru yn uniongyrchol, mae ein trosiant wedi cynyddu dros 20% ac mae ein helw wedi codi 15%.

ION leadership 15h

Everybody learns in different ways. Join @TMilesB next week to:👉Identify different ways you and your team learn 👉… twitter.com/i/web/status/1…