Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ionleadership@swansea.ac.uk

Ymwadiad

Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn y wefan hon at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Er ymdrechwn i gadw’r wybodaeth yn amserol a chywir, nid ydym yn gwneud unrhyw ddatganiadau na gwarantau o unrhyw fath, mynegi neu awgrymu, ynglŷn â chyflawnder, cywirdeb, dibynadwyedd, cynaliadwyedd neu argaeledd mewn cysylltiad â’r wefan neu’r wybodaeth, nwyddau, gwasanaethau neu graffigau perthnasol a gynhwysir ar y wefan at unrhyw ddiben. Gan hynny bydd unrhyw ddibyniaeth a rowch ar wybodaeth o’r fath yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun.

Ni fyddwn mewn unrhyw achos yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod yn cynnwys difrod neu golled heb gyfyngiad, anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod pa beth bynnag a goda yn sgil colli data neu elw o ganlyniad, neu mewn cysylltiad â’r wefan hon.

Drwy’r wefan hon mae modd i chi gysylltu â gwefannau eraill nad ydynt dan ein rheolaeth. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd y safleoedd hynny. Nid yw cynnwys unrhyw ddolenni o reidrwydd yn awgrymu ein bod yn eu hargymell neu’n cymeradwyo’r tybiaethau a fynegir ynddynt.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wefan ar waith ac yn cael ei chynnal yn esmwyth. Fodd bynnag, ni chymerwn unrhyw gyfrifoldeb dros, ac ni fyddwn yn atebol os na fydd y wefan ar gael am gyfnod dros dro o ganlyniad i broblemau technegol y tu hwnt i’n rheolaeth.