Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Polisi Preifatrwydd

Mae Prifysgol Abertawe (“Ni”) wedi ymrwymo i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd.

Mae’r polisi hwn (ynghyd â’n telerau defnyddio ac unrhyw ddogfennau eraill a gyfeirir atyn nhw ynddo) yn amlinellu sut y mae unrhyw ddata personol yr ydym yn ei gasglu oddi wrthych, neu yr ydych chi yn ei ddarparu inni, yn cael ei brosesu gennym ni.  Darllenwch y canlynol yn ofalus er mwyn deall ein safbwyntiau a’n hymarferion ynglŷn â’ch data personol a sut fyddwn yn ei drin.  Drwy ymweld â IONleadership.co.uk rydych yn derbyn ac yn rhoi caniatâd i’r ymarferion a ddisgrifir yn y polisi hwn. 

Ar gyfer diben Deddf Gwarchod Data 1998 (y Ddeddf), rheolwr y data yw Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP. 

GWYBODAETH Y GALLWN EI CHASGLU ODDI WRTHYCH

Gallwn gasglu a phrosesu’r data canlynol amdanoch:

 • Gwybodaeth yr ydych chi yn ei rhoi inni. Gallwch roi gwybodaeth inni amdanoch chi drwy gwblhau ffurflenni ar ein safle ionleadership.co.uk (ein safle) neu drwy gyfathrebu â ni dros y ffôn, e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth yr ydych chi yn ei darparu wrth i chi danysgrifio i wasanaethau y gallwn eu cynnig o dro ni dro ar ein safle neu os ydych chi’n adrodd am broblem ar ein safle.
 • Gwybodaeth yr ydym ni yn ei gasglu amdanoch. Ynglŷn â phob un o’ch ymweliadau i’n safle, gallwn gasglu’r wybodaeth ganlynol yn awtomatig:
  • gwybodaeth dechnegol, yn cynnwys y cyfeiriad protocol rhyngrwyd (IP) a ddefnyddir i gysylltu eich cyfrifiadur i’r Rhyngrwyd, eich gwybodaeth mewngofnodi, math a fersiwn y porwr, gosodiad parth amser, mathau a fersiynau o ategion porwyr, system weithredu a phlatfform;
  • gwybodaeth am eich ymweliad, yn cynnwys cyfres cliciau llygoden y Lleolyddion Adnoddau Unffurf (URL) i, drwy ac o’n safle (yn cynnwys dyddiad ac amser); cynnyrch y gwnaethoch chi edrych arnyn nhw neu chwilio amdanyn nhw; amseroedd ymateb y tudalennau, gwallau lawrlwytho, hyd ymweliadau i dudalennau arbennig, gwybodaeth ar ryngweithio tudalennau (fel sgrolio, clicio a symudiadau llygoden), a dulliau a ddefnyddiwyd i bori o’r dudalen ac unrhyw rif ffôn a ddefnyddiwyd i alw ein rhif gwasanaeth cwsmeriaid.

CWCIS

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis er mwyn eich gwahaniaethu chi oddi wrth ddefnyddwyr eraill ein gwefan.  Mae hyn yn ein helpu ni i roi profiad da i chi wrth i chi bori ar ein gwefan yn ogystal â chaniatáu inni wella ein safle.

Y DEFNYDD A WNEIR O’R WYBODAETH

Rydym yn defnyddio gwybodaeth sydd gennym amdanoch chi yn y ffyrdd canlynol:

 • Gwybodaeth yr ydych yn ei rhoi inni. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn:
  • ymgymryd â’n hymrwymiadau sy’n codi o unrhyw gytundebau sy’n bodoli rhyngoch chi a ni; gall hyn gynnwys trosglwyddo eich data i unrhyw ddarparwr grantiau a’ch darparu chi gyda’r wybodaeth, y cynnyrch a’r gwasanaethau yr ydych chi’n gofyn amdanyn nhw gennym ni;
  • yn amodol arnoch chi’n cytuno drwy dicio’r maes priodol yn nhelerau ein gwefan, darparu gwybodaeth i chi ynglŷn â nwyddau a gwasanaethau eraill yr ydym yn eu cynnig sy’n debyg i’r rhai hynny yr ydych eisoes wedi’u prynu neu wedi holi amdanyn nhw;

  • eich hysbysu ynglŷn â newidiadau i’n gwasanaeth;
  • sicrhau bod y cynnwys o’n safle yn cael ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi a’ch cyfrifiadur.
 • Gwybodaeth yr ydym ni yn ei chasglu amdanoch. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn:
  • gweinyddu ein safle ac ar gyfer gweithrediadau mewnol, yn cynnwys datrys problemau, dadansoddi data, profi, ymchwil, dibenion ystadegol ac ar gyfer dibenion arolwg;
  • gwella ein safle er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn cael ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol ar eich cyfer chi a’ch cyfrifiadur;
  • eich galluogi i gyfranogi mewn nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth, pan yr ydych chi’n dewis gwneud hynny;
  • fel rhan o’n hymdrechion i gadw ein safle yn ddiogel;
  • mesur neu ddeall effeithiolrwydd hysbysebu yr ydym yn ei gynnig i chi ac eraill, a chyflwyno hysbysebu perthnasol i chi;
  • gwneud awgrymiadau ac argymhellion i chi a defnyddwyr eraill ein safle ynglŷn â nwyddau neu wasanaethau a all fod o ddiddordeb i chi neu iddyn nhw.

DATGELU EICH GWYBODAETH

Gallwn rannu eich gwybodaeth bersonol gydag unrhyw aelod o’n grŵp, sy’n golygu ein his-gwmnïau.

Gallwn rannu eich gwybodaeth gyda thrydydd parti detholedig, yn cynnwys:

 • Partneriaid busnes, cyflenwyr ac isgontractwyr ar gyfer perfformiad unrhyw gontract rhyngoch chi a ni.

 • Darparwyr dadansoddi a pheiriannau chwilio sydd yn ein cynorthwyo i wella ac optimeiddio ein safle.

Gallwn ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti:

 • Os byddwn yn gwerthu neu’n prynu unrhyw asedau, ac mewn achos o’r fath gallwn ddatgelu eich data personol i ddarpar werthwr neu ddarpar brynwr busnesau neu asedau o’r fath.

 • Os ydym ni o dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw ymrwymiad cyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu ddefnyddio ein telerau defnyddio a chytundebau eraill; neu warchod hawliau, eiddo, neu ddiogelwch arweinyddiaeth ION, ein cwsmeriaid neu eraill.  Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gyda chwmnïau a sefydliadau eraill ar gyfer dibenion amddiffyn rhag twyll a lleihau risg credyd. 

LLE YR YDYM YN STORIO EICH DATA PERSONOL

Gall y data yr ydym yn ei gasglu gennych chi gael ei drosglwyddo i leoliad y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (“AEE”) a’i storio yno.  Yn ogystal, gall gael ei brosesu gan staff sy’n gweithredu y tu allan o’r AEE sy’n gweithio inni neu’n gweithio i un o’n cyflenwyr.  Drwy gyflwyno eich data personol, rydych chi’n cytuno i drosglwyddo, storio a phrosesu hwn.  Byddwn yn cymryd pob cam rhesymol sydd ei angen er mwyn sicrhau bod eich data yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth drwy’r rhyngrwyd yn gwbl ddiogel.  Er ein bod yn gwneud ein gorau i warchod eich data personol, ni allwn warantu diogelwch eich data a drosglwyddir i’n safle; mae unrhyw drosglwyddo ar eich risg eich hun.  Unwaith y byddwn wedi derbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau a nodweddion diogelwch llym er mwyn ceisio atal mynediad anawdurdodedig. 

EICH HAWLIAU

Mae gennych chi’r hawl i ofyn inni beidio â phrosesu eich data personol ar gyfer dibenion marchnata.

Gall ein safle, o dro i dro, gynnwys dolenni i wefannau ac o wefannau ein rhwydweithiau partner, ein hysbysebwyr a’n cwmnïau cyswllt.  Os ydych chi’n dilyn dolen i unrhyw un o’r gwefannau hyn, nodwch os gwelwch yn dda fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nag atebolrwydd am y polisïau hyn.  Gwiriwch y polisïau hyn cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i’r gwefannau hyn os gwelwch yn dda.

MYNEDIAD AT WYBODAETH

Mae’r Ddeddf yn rhoi’r hawl i chi gael mynediad at wybodaeth sy’n cael ei chadw amdanoch.  Gall eich hawl mynediad gael ei hymarfer yn unol â’r Ddeddf.  Gall unrhyw gais am fynediad fod yn amodol ar ffi o £10 i gwrdd â’n costau o ddarparu manylion i chi o’r wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch chi.

NEWIDIADAU I’N POLISI PREIFATRWYDD

Bydd unrhyw newidiadau y gallwn eu gwneud i’n polisi preifatrwydd yn y dyfodol yn cael eu postio ar y dudalen hon a, lle bo’n briodol, chael eu hysbysu i chi drwy e-bost.  Edrychwch yn ôl yn aml i weld unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i’n polisi preifatrwydd.

ION leadership 4h

Are you a Welsh business owner? Do you feel that a course of training on business development will help your employ… twitter.com/i/web/status/9…