Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Cyllid a Llywodraeth y Gweinidog Busnes, Jane Hutt, yn cyhoeddi cyllid ar gyfer ION leadership

Ysgrifennwyd gan zoo_visitor_guest / 14/12/2015 / ION leadership news

Hwb gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i arwain llwyddiant busnes

Dydd Gwener 11 Rhagfyr 2015


Bydd menter newydd gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i helpu perchnogion a rheolwyr busnes i ennill sgiliau arwain a rheoli wedi cael ei chyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt.

Mae’r prosiect ION Leadership, dan arweiniad Prifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, yn cael £2.7m o gymorth drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop i gynyddu sgiliau ac ysgogi cynhyrchiant a throsiant mewn mentrau bach a chanolig, yn ogystal â sefydliadau mwy.


Nod y rhaglen yw datblygu gyrfaoedd a gwella perfformiad cannoedd o fusnesau yn y Gogledd, y Gorllewin a Chymoedd y De – gan arwain at gynnydd mewn proffidioldeb a thwf.


Bydd y fenter tair blynedd yn helpu dros 590 o entrepreneuriaid ac arweinwyr arfaethedig i ddatblygu sgiliau lefel uchel drwy raglen arweinyddiaeth wedi’i thargedu i gynyddu’r gallu i gynhyrchu yn y gweithle a datblygu mentrau cynaliadwy, proffidiol.


Dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt:

“Bydd arfogi arweinwyr a pherchnogion busnes â sgiliau o safon uchel yn arwain at fwy o allu i gynhyrchu, ac yn gwella perfformiad o fewn mentrau preifat er mwyn iddynt fod yn fwy cystadleuol ac ennill contractau newydd gan arwain at lwyddiant masnachol.”
Mae prosiect ION Leadership yn rhaglen o ddysgu ymarferol mewn grŵp o gymheiriaid. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn medru arbrofi gyda gwahanol ddulliau o arwain ac yn dysgu sut i ymgorffori arferion gwaith llwyddiannus yn eu busnesau eu hunain.


Mae’r prosiect yn adeiladu ar lwyddiant prosiect LEAD Cymru, dan arweiniad Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor, a helpodd dros 900 o bobl i ennill sgiliau a chymwysterau rhwng 2009 a 2015.


Dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B. Davies:

“Bydd prosiect ION Leadership yn mynd â’r cysylltiad rhwng Prifysgolion Abertawe a Bangor a busnesau bach a chanolig i lefel newydd sbon. Bydd y Brifysgol yn helpu perchnogion a rheolwyr busnesau bach a chanolig gan ddefnyddio dulliau cadarn a llwyddiannus ar gyfer hybu twf busnesau.


“Mae’r prosiect yn cydnabod bod rhaid i fusnesau bach a chanolig gael arweiniad ac uchelgais ymysg rheolwyr i dyfu eu busnesau er mwyn gwella’r economi. Rydyn ni’n manteisio’n frwd ar y cyfle hwn i roi hwb sylweddol a chynaliadwy i economi Cymru.”


Ychwanegodd yr Athro John G. Hughes, Is-ganghellor, Prifysgol Bangor:

“Mae Prifysgol Bangor yn falch iawn o gydweithio gyda Phrifysgol Abertawe ar y prosiect ION Leadership newydd, sy’n gyfle gwych i fusnesau Cymru fuddsoddi yn eu twf. Mae economi Cymru’n dibynnu ar dwf busnesau bach a chanolig. Rydyn ni fel Prifysgol wedi gweld y manteision a ddaeth i fusnesau drwy fuddsoddi yn eu sgiliau arwain a rheoli, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at eu helpu i wynebu’r her.”

Sylwadau


ION leadership 10 Jul

It's been a massively busy week for Team ION. Thank you to everyone who has helped us share the news that our… twitter.com/i/web/status/1…