Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
01792 606738 Abertawe neu 01248 382497 Bangor.

Arwain Twf (24) - Ar-lein & Rhondda Cynn Taf

4 llefydd ar ôl!
Manylion cwrs
6 Hydref 2020
Ar-lein & Rhondda Cynn Taf
ILM Lefel 5
TBC
O £0 (eich cyfraniad)

Crynodeb cwrs

Sylwer, yn ystod y pandemig Coronafeirws presennol, cyflwynir y rhaglen hon drwy ddysgu cyfunol. Cyflwynir y rhaglen yn rhithwir trwy Zoom a’r bwriad yw cyflwyno ar sail wyneb yn wyneb pan fydd y Llywodraeth yn llacio’r mesurau a’r rheolau ynghylch cadw pellter cymdeithasol ar gyfer gweithgareddau grŵp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Deall amrywiaeth o arddulliau arwain a'r effaith ar berfformiad sefydliadau

 • Datblygu'r gallu i arwain, ysgogi ac ysbrydoli eraill i gyflawni canlyniadau

 • Gyrru cynhyrchiant a pherfformiad

 • Ymuno â chymuned o bobl frwd ac uchelgeisiol

 • Datblygu persbectif mwy strategol

 • Gwella twf personol

Bydd Rhaglen Arwain Twf ION yn canolbwyntio ar y sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar arweinwyr a rheolwyr mewn sefydliadau bach, canolig a mawr. Bydd yn rhoi pwyslais penodol ar ddatblygu eu sgiliau arwain i hwyluso twf eu busnesau. 

Bydd y Rhaglen yn cyflwyno Arferion Gwaith Perfformiad Uchel (HPWP) i gyfranogwyr, gan roi pwyslais arbennig ar arwain eu hunain ac arwain eraill, a’u galluogi nhw i ddatblygu a gweithredu cynlluniau cynaliadwy sy'n gyrru cynhyrchiant a pherfformiad eu sefydliad ymhellach.

Bydd y Rhaglen yn gwella gwybodaeth a sgiliau cynrychiolwyr ynghylch darparu cyfeiriad cryf a chymell eu tîm i gyflawni gweledigaeth a nodau'r sefydliad. Mae'r rhaglen yn datblygu eu sgiliau meddwl strategol - "gweithio 'ar' y busnes ac nid 'yn' y busnes". Mae Rhaglen Arwain Twf ION yn annog dirprwyo’r gwaith rheoli o ddydd i ddydd i weithlu grymus a medrus y gellir ymddiried ynddo, er mwyn i berfformiad strategol gael ei yrru ar bob lefel o'r sefydliad.

Dyfarniad ILM ac ardystiad DPP

Mae’r rhaglen yn cynnig Dyfarniad Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth i gynrychiolwyr

Mae'r rhaglen hefyd wedi ei hardystio ar gyfer 70 awr o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus

I weld prisiau ar gyfer ein cyrsiau, cliciwch yma.

Strwythur rhaglen

 • 3 sesiwn hyfforddi unigol

 • Cyfnewid gwybodaeth am arweinyddiaeth (gyda phartner o'r Cohort)

 • Dosbarthiadau meistr gyda digon o gyfle i gymryd rhan

 • Setiau dysgu gweithredol

 • Cynllun datblygiad personol a dyddiadur myfyriol

 • Cymorth dysgu gan diwtoriaid ac ar-lein

 • Ymweliad dilynol â'r safle ymhen 3 mis gan y tîm hwyluso

Diwrnod sylfaen
Deall y daith at arweinyddiaeth effeithiol
6 Hydref -
Arwain eich Hunan
Arweinyddiaeth
21 Hydref -
Arwain eich Hunan
Proffil DISC
4 Tachwedd -
Arwain eich Hunan
Deallusrwydd Emosiynol
17 Tachwedd -
Arwain Twf
Arwain Newid
9 Rhagfyr -
Arwain Twf
Newid & Arloesi
14 Ionawr 2021 -
Digwyddiad Dysgu
2 ddiwrnod ac aros dros nos
2 & 3 Chwefror 2021 -
Arwain Pobl
Arweinyddiaeth a Chymhelliant Effeithiol
11 Mawrth 2021 -
Arwain Pobl
Perfformio drwy Bobl
14 Ebrill 2021 -
Arwain Pobl
Diwylliant a Gwerthoedd
19 Mai 2021 -
Y Daith Ddysgu Fyfyriol
Graddio
23 Mehefin 2021 -

Cofrestru

Cysylltwch â ni os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth.

What is 6 + two

DIOLCH!


Mae eich neges e-bost wedi ei anfon .